Konsultasiya üçün zəng
+994 51 230-29-21

Daxili Audit Nədir?

Daxili audit – müəssisə və təşkilatın fəaliyyətinin inkişafına yönəldilmiş risklərin idarə edilməsi, nəzarət və idarəetmənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə sistemli yanaşmaqla, təşkilata öz məqsədlərinə nail olmaqda köməklik edən obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir.


Daxili audit nəzarət sisteminin ilkin forması olmaqla, idarəetminin əsas elementlərindən biri kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 


Daxili audit müəssisə daxilində onun fəaliyyətinə qiymət verilməsi kimi, nəzarətin başqa növlərinin səmərəliliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilən nəzarətdir. Daxili audit vasitəsilə müəssisə aktivlərinin hərəkətinə, menecment siyasətinə və onun keyfiyyətinə nəzarət olunur. Bu funksiyanı həm müəssisənin öz işçiləri həm də kənar mütəxəssislər həyata keçirə bilərlər.


DAXİLİ AUDİTƏ NƏ DAXİLDİR?


Daxili audit aşağıdakıları əhatə edir: 

  1. Aktivlərin vəziyyətinə nəzarət və itkilərə yol verilməməsi; 
  2. Rəhbərliyin istifadə etdiyi informasiyanın dəqiqliyinin təsdiqi;
  3. Sistemdaxili nəzarət prosedurlarının yerinə yetirilməsinin təsdiqi;
  4. Daxili nəzarət və informasiyanın işlənməsinin səmərəliliyinin təhlili;
  5. Daxili informasiya sisteminin verdiyi informasiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

Daxili audit təkcə pozuntuların qeydə alınması və onların aradan qaldırılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə məhdudlaşmır. O, hər şeydən əvvəl aşkara çıxarılmış kənarlaşmaların səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməklə, yoxlanılan obyektdə işlərin yaxşılaşdırılmasına imkan verir. Daxili audit xidmətinin təşkil edilmədiyi müəssisə və təşkilatlarda nəticə etibarilə büdcəyə vergi ödənişlərində səhvlərə gətirib çıxaran mühasibat və vergi qanunvericiliyinin pozulması riski artır. 

Daxili auditin məqsədi nəzarətdən əlavə, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının təhlili və müəsisənin idarə olunması üçün qərarların qəbul edilməsi məqsədi ilə rəhbərliyə informasiyanın təqdim olunması, passivlərin yetərliliyinin qiymətləndirilməsi, təsərrüfat əməliyyatlarına dair uçotun düzgün aparılmasının və hesabatların düzgün tərtib edilməsinin yoxlanılması, kənar auditorlarla səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilidir. 


Effektiv daxili audit prosesi üçün həyata keçirilməli olan addımlar nələrdir?


Planlaşdırma: Daxili audit üçün ən mühüm mərhələlərdən biri olan planlaşdırma gündəlik həyatımızın bütün sahələrində tətbiq etməli olduğumuz bir məsələdir. İşin pozulmasına yol verməmək və məhsuldarlığı artırmaq üçün planlaşdırma mərhələsi yaxşı qiymətləndirilməlidir. Audit sahələrinin müəyyən edilməsi, risk meyarlarının müəyyən edilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi, audit sahələrinin prioritetləşdirilməsi, audit resurslarının bölüşdürülməsi, daxili audit planının, proqramının hazırlanması və nəhayət təsdiq edilməsi mərhələlərindən ibarətdir.


Auditin icrası: Audit ərizələri ilkin iş kimi başlayır. Auditin nə üçün olduğunu dəqiq başa düşmək lazımdır və onun məqsədi aydın şəkildə müəyyən edilməlidir. Daha sonra məlumat toplama, araşdırma və başlanğıc iclasla dəstəklənməlidir. Bu mərhələlər nizamlı şəkildə tamamlandıqdan sonra əməliyyatlar nəzarətə götürülür.


Hesabat: Audit nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar və rəhbərliyin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla auditin nəticələri barədə məlumat verilir. Audit nəticələrinin hesabatı Beynəlxalq Audit Standartları (BAS) təlimatında müəyyən edilmiş hesabat standartlarına uyğun olaraq aparılır. Mənfi hallar qarşısında müvafiq həll yolları hazırlanaraq hesabata yenidən baxılmalıdır.


Monitorinq və Qiymətləndirmə: Daxili audit tədbirləri nəticəsində təhrif edilmiş prosedurlar hesabat və ya fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş müddətlərdə müvafiq həll variantları ilə həyata keçirilir. Yoxlanılan məlumatlar üçün tədbirlərin görülüb-görülmədiyini üst menecer izləyir. Yoxlama daimi nəzarət altında olmalıdır. Bu səbəbdən də yaxşı bir müşahidəçi olaraq baş verə biləcək mənfiliklərə tez və məhsuldar həll yolları tapmaq lazımdır.


Daxili auditin növləri


Daxili audit təcrübələr toplusudur. Ümumiyyətlə, daxili audit funksiyaları və daxili auditorların bu standartlara uyğun fəaliyyət göstərməsi gözlənilir. Biz insanlar kimi bu proqramlar da daim dəyişmək, inkişaf etmək və yenilənmək imkanına malikdir. Beləliklə, bu standartlar müəyyən izləmə müddətində daim yenilənir.

Uyğunluq Auditi: Şirkətlərin fəaliyyət və əməliyyatlarının müvafiq qanunlara, qaydalara və digər qanunvericiliyə uyğunluğunun yoxlanılmasıdır. Şirkətin necə idarə olunması və fəaliyyət göstərməsi, darboğazların olduğu, nəyin fərqli şəkildə edildiyini göstərən bütün əməliyyat proseslərinə aid olan qanunvericiliyin və bu qanunvericilikdə müəyyən edilmiş icra addımlarının nə dərəcədə məqsədəuyğun olduğunu müəyyən etmək, bu qərarı əsaslandırmaq və nümunə göstərmə və bu nümunə nəticəsində konkret təkmilləşdirmə alternativlərini təqdim etmək.

 

Maliyyə Auditi: Bütün qurumlar maliyyə uğuru əldə etmək instinkti ilə başlayır. Bu yolda yüksəlmək üçün çox səy lazımdır. Şirkətlər qarşısına böyük hədəflər qoyaraq, özlərinə yeniliklər əlavə edirlər. Bu səylərin uyğun olub-olmaması maliyyə məlumatları ilə başa düşülə bilər. Bunları aşağıdakı kimi sıralamaq olar; şirkətin illik satış gəliri məlumatları, dövriyyə, pul vəsaitlərinin hərəkəti məlumatları, gəlirlilik məlumatları, maliyyə hesabatı məlumatları kimi. Xülasə, gəlir, xərc və aktivlərlə bağlı hesablamaların düzgünlüyünün, maliyyə sisteminin və hesabatların etibarlılığının qiymətləndirilməsidir.


Sistem Auditi: Davamlı audit və davamlı təkmilləşdirmədə irəliləyiş bir şirkət üçün zəruri olmalıdır. Sistem auditi, şirkət menecerinin şirkətlərin böyüməsi, inkişafı və yeni investisiyaları ilə ortaya çıxan şirkət menecerinin nəzarəti itirdiyini düşündüyünü nəzərdə tutur. Təşkilatın daxili nəzarət sisteminin strukturuna töhfə verən bir yanaşma ilə yoxlanılan fəaliyyətləri təhlil etmək, çatışmazlıqları aşkar etmək, onların keyfiyyətini və uyğunluğunu araşdırmaq, resursların və tətbiq olunan idarəetmələrin adekvatlığını ölçmək və qiymətləndirməkdir. .


Performans Auditi: Hər bir şirkətin müəyyən etdiyi mütləq hədəfi var. Bəzi məqsədlərə nail olmaq üçün uzun illər tələb olunur, bəziləri isə qısamüddətlidir. Daxili auditdə bu əməliyyat; Hədəflər təyin etdik, gedəcəyimiz istiqaməti müəyyənləşdirdik, ədədi ölçülə bilən hədəflər müəyyən edildi. Bu performans hədəflərinə uyğun olaraq nə dərəcədə irəlilədiyini göstərən audit növü performans auditidir. İdarəetmənin bütün hissələrində həyata keçirilən əməliyyatların planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və nəzarəti mərhələlərində səmərəliliyin, iqtisadi vəziyyətin və səmərəliliyin qiymətləndirilməsidir.


İnformasiya Texnologiyaları Auditi: Yoxlanılan şirkətin elektron informasiya sistemlərinin davamlılığının və etibarlılığının qiymətləndirilməsidir. İnformasiya texnologiyaları auditi, malın alınmasından tutmuş həmin əmtəənin istehsalına və çatdırılmasına qədər, yeni işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsindən tutmuş bütün sahələrdə istifadə olunan informasiya texnologiyalarının davamlı şəkildə istifadə oluna bilmə dərəcəsini yoxlayan daxili auditdir.


Keyfiyyətli daxili audit üçün kimi seçməlisiniz?

“SAMADOV Hüquq Və Audit” daxili audit sahəsində peşəkar şəkildə göstərən bir şirkətdir. Daxili auditin keyfiyyətli və faydalı olmasınız istəyirsinizsə, "SAMADOV Hüquq və Audit" şirkətinin peşəkar komandasına etibar edə bilərsiniz.

Xidmət təklifi al

Onlayn yazın!
Adətən bir saat ərzində cavab verir

Salam 👋

Hansı xidmətlə maraqlanırsınız?
11:10
×
Onlayn yazın!